RSS
poniedziałek, 23 maja 2016
The fifth type of market – perfect cooperation

Short communication

The fifth type of market – perfect cooperation

     Dariusz Mostrąg - student of Wrocław University of Economics,

                                Faculty of Economy, Management and Tourism in Jelenia Góra

       I am announcing that I invented general features of the fifth type of market unknown to current economy, which I called  perfect cooperation.

Here they are:

General features of perfect cooperation:

 1. Lack of competition – on perfect cooperation market there is no competition. It is the most important thing that differs the perfect cooperation from the other types of market, where the competition is the basis of their functioning.
 2. Many suppliers and buyers – on the perfect cooperation market work many suppliers and buyers, but there is no impact of individual market participants. This means that none of them has the force to create the prices of transactions, so everyone is price taker. Even the monopolists.
 3. The products – goods offered on the perfect cooperation market have all the attributes of goods offered on the other types of market. That means that there are substitute goods and the goods that do not have replacements.
 4. Freedom of entry – on the perfect cooperation market not only there are no barriers of entry, but the market helps the entrepreneur by giving a fully equipped workplace. There are also no exit barriers.
 5. Full information – every participant of the perfect cooperation market has full and mutual access to every information related to all aspects of running their enterprises.
 6. Other non-present features – in perfect cooperation there is no unemployment, deadweight loss, business cycles, transaction cost (currently they can be even 50% of GDP) and economic crisis. In business activity there are no short, medium and long terms.

     The perfect cooperation model can be compared to one and only enterprise – a company or a co-op, in which associates/stockholders are trained, employed, they hold its shares and they are consumers of its products. The contributed capital would be human potential. A member would benefit from the share in the form of a pension.

The reason of creation the perfect cooperation market:

     None of the present types of market occurs alone in the economies of the world. In every economy of the world we can see futures of all types of the market. In every economy the participants take also - not described yet as a type of market – cooperation without competition, which I called perfect cooperation.

     In the modern economy competition is the factor which controls everything: demand, supply, prices, division of goods and employment. To make the regulation by the competition fair to every participant of the market, they should have all the same chances at all time: they should be equally intelligent, have the same values, have full and mutual access to every information and have the same material status. I would say more: they should live in the same terms, should be the same gender, have the same faith (or do not have any faith), have the same health, be equally physically strong and be equally enterprising.

     Of course it is not possible, that is why the ongoing process of regulating everything by competition is not fair. The success is determined by the factors and their combinations with minimal dependence of the participants. Competition is – in my opinion – the reason of every disagreement and every evil – from the level of family to the international level. It is the reason of wars and migrations because the people look for better and safer places. If the whole world functioned according to the perfect cooperation model, the people would live better – there would not be poverty. This so-called economic freedom is in fact modern slavery, acquiescence to exploit a human by other human. Assuming that the maximum profit is the aim of the entrepreneur, there can be no word about corporate social responsibility. Because not all together, to the same time, can be a social parasite – it should not be anyone.

     Without the cooperation of every market participant, the sustainable development – which is not damaging the environment – is impossible.

     The perfect cooperation model can be compared to the maximal level of the social capital, to the paradise on earth. The paradise in which there are phenomena independent of human, like natural disasters, illnesses, aging process and death, but we do not increase the number of extra problems, which are a result of double standards of morality. The current economy is like for dogs in mangers, not for people, in my opinion.

     I think that the humanity will take in the future cooperation without the competition and that the perfect cooperation model not only will be present in the theory of economy, but also in practice in the whole world.

     In view of the fact that I conduct further, detailed research of the hypothetical perfect cooperation market, I am asking about opinions, comments, conclusions.

         mostrag@wp.pl                                                                   Dariusz Mostrąg

 

22:51, mostrag
Link Dodaj komentarz »
piątek, 20 maja 2016
Piąty model rynku - współpraca doskonała

Komunikat naukowy

Piąty model rynku – współpraca doskonała

Dariusz Mostrąg - student Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu,

                            Wydziału Ekonomii, Zarządzania i Turystyki w Jeleniej Górze

    Zawiadamiam, że sformułowałem ogólne cechy piątego, nieznanego dotychczasowej ekonomii, modelu rynku, który nazwałem współpracą doskonałą (perfect cooperation).

        A oto one:

Założenia dla rynku współpracy doskonałej :

 1. Brak konkurencji – na rynku współpracy doskonałej konkurencja wcale nie występuje. Jest to najważniejsza cecha różniąca współpracę doskonałą od pozostałych modeli rynku, gdzie konkurencja jest podstawą ich funkcjonowania.
 2. Wielu dostawców i nabywców – na rynku współpracy doskonałej działa wielu nabywców i dostawców, ale brak jest siły oddziaływania pojedynczych uczestników rynku. To znaczy, że żaden z nich nie wpływa na ceny, w jakich zawierane są transakcje, czyli wszyscy są cenobiorcami. Również funkcjonujący na tym rynku monopoliści.
 3. Oferowane produkty – dobra oferowane na rynku współpracy doskonałej przez dostawców mają wszystkie cechy dóbr oferowanych w pozostałych modelach rynków. Występują zatem – obok siebie – zarówno produkty wzajemnie nie różniące się, będące bliskimi substytutami, jak i nie posiadające zamienników.
 4. Swoboda wejścia na rynek – na rynku współpracy doskonałej, nie tylko brak jest barier utrudniających wejście zainteresowanym na rynek, ale rynek pomaga im w wejściu poprzez udostępnienie w pełni wyposażonego miejsca pracy. Nie ma również barier wyjścia z rynku.
 5. Pełna informacja – wszyscy uczestnicy rynku współpracy doskonałej, mają pełny i wzajemny dostęp do wszelkich informacji dotyczących wszystkich aspektów prowadzonych przez nich działalności gospodarczych.
 6. Przedsiębiorstwo działające w modelu współpracy doskonałej osiąga tylko zysk normalny. A więc nie osiąga zysku ekonomicznego i nie ponosi strat.
 7. Inne cechy nie występujące – w modelu współpracy doskonałej nie występuje w żadnej formie bezrobocie, zbędna strata społeczna, cykle koniunkturalne, koszty transakcyjne (obecnie mogą wynosić nawet do 50% PKB) i kryzysy ekonomiczne. W działalności gospodarczej nie są rozróżniane okresy krótkie, średnie i długie. 

    Model współpracy doskonałej można porównać do jedynej na rynku firmy – spółki lub spółdzielni, której wspólnicy / udziałowcy są w niej szkoleni, zatrudnieni, posiadają jej akcje / udziały i są konsumentami jej wyrobów.  Kapitałem / udziałem wnoszonym byłby potencjał członka w chwili przystępowania do spółki / spółdzielni. Z kapitału / udziału wynoszonego członek korzystałby w postaci renty lub emerytury.

Uzasadnienie potrzeby utworzenia modelu współpracy doskonałej

    W praktyce żaden z obecnych modeli rynków nie występuje jako jedyny w gospodarkach świata. W każdej z nich możemy zaobserwować cechy wszystkich dotychczasowych modeli. W każdej z nich uczestnicy podejmują również – nieopisaną dotychczas jako model rynku - współpracę pozbawioną konkurencji, którą nazwałem współpracą doskonałą.

    We współczesnej ekonomii, konkurencja jest czynnikiem, który ma regulować wszystko: podaż, popyt, wysokość cen, podział wszelkich dóbr oraz zatrudnienie. Aby to było możliwe (i uczciwe) wobec wszystkich uczestników rynku, musieliby oni mieć w każdym momencie identyczne szanse: być jednakowo inteligentni, uznawać te same wartości, posiadać taki sam dostęp do wszelkich informacji oraz identyczny status materialny. Powiem więcej: powinni żyć w takim samym klimacie, mieć jednakową płeć, wyznawać tą samą religię (lub żadnej nie wyznawać), posiadać taki sam stan zdrowia, być jednakowo silni fizycznie i jednakowo przedsiębiorczy.

    Tak – oczywiście – nie jest, dlatego trwający od zarania dziejów proces wszelkich regulacji poprzez konkurencję nigdy nie może się zakończyć sprawiedliwym podziałem dóbr. Sukces determinują czynniki i ich kombinacje w minimalnym stopniu zależne od uczestników rynku. Konkurencja, będąca podstawą współczesnej ekonomii i gospodarek świata jest – w mojej ocenie – przyczyną wszelkiej niezgody, wszelkiego zła – od poziomu rodziny po poziom międzynarodowy. To przyczyna wojen i powód migracji ludności szukającej miejsca do życia lepszego czy bezpieczniejszego. Gdyby cały świat funkcjonował według modelu  współpracy doskonałej, ludzie wszędzie żyli by dostatnio – ubóstwo by nie istniało. To, co nazywamy wolnością gospodarczą, jest w rzeczywistości współczesnym niewolnictwem, przyzwoleniem na ekonomiczną eksploatację człowieka przez człowieka. Eksploatujący nie posiadają, lecz uzurpują sobie prawo do eksploatowania innych. Eksploatowani nie zasługują na eksploatację ale nie potrafią, nie mogą się przed nią obronić. Zakładając, że maksymalny zysk jest celem działalności przedsiębiorców, nie może być mowy o społecznej odpowiedzialności biznesu. Ponieważ wszyscy ludzie, w tym samym czasie, nie mogą być pasożytami społecznymi – nigdy, żaden zdrowy członek ludzkiej społeczności nie powinien żyć na jej koszt.

    Bez współpracy wszystkich uczestników rynku, zrównoważony, nie szkodzący środowisku naturalnemu człowieka, rozwój nie jest możliwy.

    Model współpracy doskonałej można też porównać do sytuacji, gdy kapitał społeczny jest maksymalnie duży, do raju na Ziemi na miarę człowieka. Raju w którym występują zjawiska od ludzi niezależne jak katastrofy naturalne, choroby, proces starzenia się i śmierć, ale nie przysparzamy sobie dodatkowych, wynikających z najpodlejszych ludzkich pobudek, z tak zwanej „moralności Kalego”, problemów. Zarówno współczesna ekonomia jak i gospodarka, przypominają – w mojej ocenie – ekonomię i gospodarkę stworzoną dla przysłowiowych „psów ogrodnika”, niegodną ludzi.

    Uważam, że ludzkość – we własnym interesie – podejmie w przyszłości współpracę bez trwoniącej ludzki potencjał konkurencji, że model współpracy doskonałej  zagości nie tylko w teorii ekonomii, ale i w praktyce na skalę Globu.

    W związku z prowadzonymi dalszymi, szczegółowymi, badaniami hipotetycznego rynku współpracy doskonałej, proszę o przesyłanie ewentualnych uwag, wniosków, opinii na adres e-Mail poniżej.

mostrag@wp.pl                                        Dariusz Mostrąg

 

21:20, mostrag
Link Dodaj komentarz »
czwartek, 23 stycznia 2014
Ogłoszenie na Jelonce

Poszukuję kilku rozsądnych osób do założenia stowarzyszenia i/lub partii w celu zainicjowania koniecznych zmian na poziomie regionu i kraju. To co się wokół dzieje nie powinno dłużej trwać. Podłość władz każdego szczebla niszczy nasze miejscowości, nasz kraj, niszczy nas. Bezczynność jest zgodą na zło które nas otacza. Chcecie, by Wasze dzieci tak żyły? By tak żyli Wasi Rodzice? Zmiany jesteśmy winni naszym bliskim i sobie. Marzę o pozbawieniu polityków i urzędników władzy i zastąpienie ich głosowaniami obywateli w każdej sprawie na poziomie regionów i kraju na wzór Szwajcarii. Ograniczenie liczby urzędów i ich pracowników - darmozjadów. Społeczną ocenę pracy i przydatności pozostałych urzędników z możliwością ich natychmiastowego usuwania. Znajdziecie mnie, Moi Drodzy, na YT i blogu.

17:09, mostrag
Link Komentarze (1) »
środa, 22 stycznia 2014
Załóżmy partię...

  Chcę założyć stowarzyszenie i/lub partię, których cele będą zupełnie inne niż tych istniejących dotychczas. Uważam, że nie należy dzielić społeczeństwa na tych z prawa i z lewa, ale zawsze kierować się rozumem, rozsądkiem, tym co dobre dla wszystkich, a jak się nie da dla wszystkich, to przynajmniej dla większości. Partię nie wodzowską, jak każda z obecnych w sejmie. Egoizm, na którym jest oparta ekonomia całego współczesnego świata, wydaje mi się przyczyną wszelkiego zła. Marzy mi się społeczeństwo oparte na altruizmie - będące rajem na miarę naszych, ludzkich, możliwości. Postuluję likwidację sejmu i senatu i zastąpienie tych skłócających nas instytucji możliwością głosowania przez wszystkich obywateli w każdej sprawie. Podobnie zlikwidowałbym rady miast i gmin i oddałbym bezpośredni głos mieszkańcom. Kroki takie zlikwidowałyby możliwości korupcji i pozbawiły pasożytów władzy. Poparcie społeczne dla takiego ugrupowania, zobrazowane głosami w wyborach szacuję na 30 do nawet 80 procent. Znajdziecie mnie, Moi Drodzy, na YT i blogu. Pozdrawiam wszystkich rozsądnych i chcących normalnie żyć. Dariusz Mostrąg derem@gazeta.pl

00:34, mostrag
Link Dodaj komentarz »
poniedziałek, 06 stycznia 2014
Jan Pietrzak

Nie dziw się Pietrzaku Janie

że kiepskie masz poważanie

większość cię błaźnie pamięta

jak startowałeś na prezydenta

kpiąc z nas, obywateli -

trefnisia na stołku nie chcieli

- skończyła się twoja kariera

coraz ci bliżej do zera

 

 

21:19, mostrag
Link Dodaj komentarz »
Bozia...

Pracowała tylko sześć dni w swoim życiu.

21:17, mostrag
Link Dodaj komentarz »
Dziś jestem sam...

Jutro będzie nas kilkoro.

Pojutrze kilkanaścioro

za trzy dni będzie nas kilkudziesięcioro

za cztery kilkaset

za pięć kilka tysięcy.

Za tydzień ten świat będzie już na zawsze normalny... 

21:17, mostrag
Link Dodaj komentarz »
Politycy... oj, będzie bieda.

 

               POLITYCY  !

                                                                                      społeczeństwo   się   teraz   z   wami

         PORACHUJE

               czas na was21:17, mostrag
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 03 grudnia 2013
Brudzia z Brudzińskim Joachimem - wzorowym chrześcijaninem.

Próżnoś repliki się spodziewał

Nie dam ci prztyczka ani klapsa.

Nie powiem nawet pies cię jebał

- bo to mezalians byłby dla psa.

Tu mówił Tuwim.

A ja powiem... jednak, że

jebał cię pies Joachimie,

wzorowy chrześcijaninie

i pospolity chamie.

Nadszedł czas by usunąć

tych chamów z polityki. 

00:09, mostrag
Link Dodaj komentarz »
wtorek, 19 listopada 2013
Bóg nie istnieje. Boga nie ma. Dowód piętnasty - pieniądze.

   Dolary, franki, euro, ruble, korony, pesety, forinty, wszystkie inne waluty świata i - oczywiście - złotówki też. Gdyby naiwni wierni nie płacili oszukującym ich kapłanom wszelkich religii, ci by ich nie oszukiwali! Oszukiwani płacą za to, że są oszukiwani. Oszuści za darmo by nie oszukiwali. Wszelkich bogów utrzymują przy niby-życiu pieniądze ich wyznawców. Jacy nędzni są ci Wasi bogowie skoro potrzebują Waszych pieniędzy by istnieć. Bez pieniędzy bogowie by po prostu zdechli i taki ich czeka wcześniej czy później marny los. Zacznijcie w końcu sami myśleć. Również nad tym co i ja mówię. Przecież też mógłbym chcieć Was oszukać. Choć nie mam w tym interesu w przeciwieństwie do Waszych kapłanów.

13:14, mostrag
Link Dodaj komentarz »
 
1 , 2 , 3 , 4